Фінансова звітність
Баланс
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2022 р.
Звіт про сукупний дохід
Звіт про фінансові результати за 2022 Рік
Звіт про рух грошових коштів
за прямим методом за 2022 Рік